ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ της ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E.

Η  προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας αλλά και κάθε άλλου φυσικού προσώπου που συναλλάσσεται με την εταιρεία μας (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  αναφερόμενοι, είναι οι υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, πάροχοι υπηρεσιών, ιδιώτες και πάσης φύσεως συνεργαζόμενοι ή μη μαζί μας τρίτοι) συνιστά για την  «ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E (εφ’εξής “η Εταιρεία”), θέμα μείζονος σημασίας και θεμέλιο λίθο  για την μεταξύ μας επιθυμητή σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, απ’ευθείας  ή συνδυαστικά με άλλες, στην ταυτοποίησή σας, την αναγνώριση ή τον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα προς τα ειδικώς προβλεπόμενα  από το άρθρο 4, παρ.1  του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Στην κατηγορία αυτή  υπάγονται, επί παραδείγματι, χαρακτηριστικά  σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων σας, αριθμοί τραπεζικών/χρεωστικών /προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, στοιχεία συναλλαγών σας, τηλεφωνικών και διαδικτυακών επικοινωνιών σας, δεδομένα πληρωμών σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, όπως POS, Η/Υ, «έξυπνου» κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τα προαναφερθέντα (ΓΚΠΔ 2016/679), την εκάστοτε ισχύουσα επί του συγκεκριμένου θέματος εθνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, όπου αυτό απαιτείται, αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα, της οποίας οι όροι διέπουν εφ’εξής την μεταξύ μας συγκεκριμένη σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας.

Ι. Αντικείμενο

Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, τήρησης, αποθήκευσης, διαβίβασης και εν γένει επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες Επεξεργασία.

Η  Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει στο ακέραιο  τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ  (ΕΕ) 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμό σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμό χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία) με στόχο να προστατεύσει τα οκτώ  σημαντικά Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως  αυτές εξειδικεύονται  στον ως άνω Κανονισμό, τις ερμηνευτικές του πράξεις και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία).

Άπαντα τα ανωτέρω ισχύουν επίσης, χωρίς καμία διάκριση, και εφαρμόζονται σε όλες ανεξαιρέτως τις επεξεργασίες που διενεργούν και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν και οι λοιπές συνδεόμενες επιχειρήσεις του ομίλου μας.

ΙΙ. Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η  Εταιρεία, σεβόμενη τις επιταγές του Κανονισμού, σας ζητεί πάντα και ανεξαρτήτως της φύσεως της συναλλαγής, τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτά ανήκουν, ενδεικτικά – κατά περίπτωση, όνομα/κωδικός χρήστη, κωδικός πρόσβασης, αριθμός, ημερομηνία ισχύος και λήξης χρεωστικής/πιστωτικής/προπληρωμένης κάρτας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες παράδοσης της ενδεχομένης παραγγελίας σας ή παροχής των προσφερομένων υπηρεσιών μας.

Η  Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε παρεχομένης υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη οικονομική, τραπεζική, φορολογική, τηλεπικοινωνιακή και λοιπή νομοθεσία και βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια, ήτοι μετά την εκπλήρωση του επιδιωκομένου σκοπού, με σαφή αιτιολόγηση, τα αρχειοθετεί,  τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει.

ΙΙΙ. Περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν συμπληρώνετε αίτηση – φόρμα ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα μας, π.χ. για πληροφορίες, για να αγοράσετε ένα προϊόν και/ή να σας παρασχεθεί μια υπηρεσία μας κ.λπ.

 • Κατά την οικειοθελή εγγραφή σας σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους, ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διενεργούμενες εκ μέρους μας στατιστικές, απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και έρευνες.
  • Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας με τα γραφεία μας γενικώς ή με το προσωπικό του τμήματος που είναι αρμόδιο για συγκεκριμένο αίτημά σας, (π.χ. τμήμα πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών μας, συντήρησης κ.λπ) με τα σχόλια και τις προτιμήσεις σας για αγορές, για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αναζητήσει.
  • Κατά τις επισκέψεις και την πλοήγησή σας σε ιστοσελίδες μας όπου συλλέγονται, με τα κατάλληλα μέσα συλλογής δεδομένων, όπως τα cookies, πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, π.χ. η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κλπ.
  • Κατά την, τυχόν, υποβολή προς εμάς εγγράφων, δικογράφων, παραγγελιών, εκθέσεων, κλπ. τρίτων φορέων, π.χ. προερχομένων από εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, τραπεζικούς οργανισμούς, οργανισμούς εκδόσεως καρτών, ιδρύματα πληρωμών και ελέγχου πιστωτικών καρτών, εταιρείες παροχής πληροφοριών σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα για την προστασία σας έναντι απάτης ή διακίνησης μαύρου χρήματος ή καταπολέμησης της οικονομικής και ηλεκτρονικής εγκληματικότητας κλ.π.

  ΙV. Πολιτική Cookies

  Σύμφωνα με την (υπό αντικατάσταση με Σχέδιο Κανονισμού ) Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των “cookies”.

Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας και να προσαρμοσθεί αυτή στις ανάγκες των χρηστών/επισκεπτών/πελατών μας.

Κάνοντας χρήση της δικής μας ιστοσελίδας συμφωνείτε (opt-in)  περαιτέρω με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, (που συλλέγονται από τα κοινωνικά δίκτυα ή τις μηχανές αναζήτησης) εκ μέρους τρίτων όπως τα Google Analytics, Facebook social plug-ins, Google+ κλπ., χωρίς πλέον ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχο εκ μέρους της Εταιρείας μας. Στις εν λόγω περιπτώσεις τα προσωπικά  αυτά δεδομένα σας διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλαδή  εκτός ορίων των 28  κρατών-μελών της  ΕΕ  και των χωρών: Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας), με αποκλειστική πλέον ευθύνη των τρίτων αυτών.

Ως εκ τούτου, εάν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως  η Google, τα Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας  όταν επισκέπτεσθε την  ιστοσελίδα  μας, μπορείτε να εξαιρεθείτε προβαίνοντες στην αντίστοιχη επιλογή ,όπως  αυτή παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

Παρ’ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies,  έχετε την ευχέρεια πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας την μη αποδοχή  των cookies ή, εναλλακτικά, να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθεσίμων προς εσάς δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

V. Αρχές επεξεργασίας

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, ήτοι:

• Για την ολοκλήρωση των αιτημάτων ενδιαφέροντος, παροχής πληροφοριών, αγορών και παραγγελιών σας.
• Για να σας παράσχει απαντήσεις  σε συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητά της ερωτήματα  καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας περί βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών της.
• Για να σας ανακοινώσει τα αποτελέσματα των ερευνών, στατιστικών, μελετών και συναφών διεργασιών στις οποίες ίσως έχετε συμμετάσχει.
• Για λόγους διασφάλισης της ποιότητος των παρεχομένων εκ μέρους μας υπηρεσιών και/ή σκοπούς εκπαίδευσης των χρηστών/επισκεπτών.
• Για την ανάλυση επισκεψιμότητος της ιστοσελίδος μας, τη βελτίωση των πρακτικών μας και για να σας παρέχουμε τις κάλλιστες δυνατές πληροφορίες  ως  προς  τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις ειδικές προσφορές μας  καθώς και προωθητικές ενέργειες γι’ αυτά.
• Για εσωτερικές, ενδοεταιρικές, αναγκαίες λειτουργίες και ανάλυση αυτών, όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση τους από πληροφοριακά συστήματα της διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, μπορείτε να αλλάξετε, ανά πάσα στιγμή, τις προτιμήσεις σας, να άρετε την συγκατάθεσή σας και να ασκήσετε τα προαναφερθέντα κανονιστικά σας δικαιώματα, επικοινωνώντας μαζί μας ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε e-mail που λαμβάνετε από εμάς.

VI. Διεθνείς Διαβίβασεις

Κατά την εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας μας και την επεξεργασία από την Εταιρεία προσωπικών σας δεδομένων είναι δυνατόν, εντός των ορίων που επιβάλλονται για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας, να απαιτηθεί η διαβίβασή τους προς αποδέκτες ευρισκομένους εκτός συνόρων Ευρωπαϊκής Ενώσεως (κυρίως σε επίπεδο  επιχειρήσεων – κατασκευαστριών προϊόντων που αντιπροσωπεύουμε και/ή από τις οποίες προμηθευόμαστε τα προϊόντα για τα οποία ενδιαφέρεσθε).

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία εγγυάται ότι ελέγχει και διασφαλίζει ότι η Τρίτη αυτή χώρα προορισμού πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, παρέχουσα τις δέουσες εγγυήσεις, ήτοι: a)προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας των διαβιβαζομένων προσωπικών δεδομένων σας κατά την έννοια του GDPR (άρθρο 45) ή b)σε περίπτωση διαβιβάσεως εντός των πλαισιών των προμηθευτών μας εφαρμόζονται  ειδικοί  ασφαλείς ενδοεταιρικοί / ενδοσυνεργασιακοί κανόνες  ή c) χρησιμοποιούνται τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, μη δυνάμενες να τροποποιηθούν αυθαιρέτως και/ή εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας  σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας ,τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες εθνικούς νόμους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τέλος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να διαβιβάσουμε ή αποκαλύψουμε τα  προσωπικά σας δεδομένα σε επισήμους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, κρατικούς και εποπτικούς φορείς (π.χ. αστυνομικές αρχές,  Τράπεζα της Ελλάδος, διεθνείς φορολογικές αρχές κλπ.), εφ΄όσον κληθούμε προς συμμόρφωση με σχετική νομοθεσία, ώστε να αποτραπούν εις βάρος μας και εις βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ.).

VII. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία  διαθέτει  εκπαιδευμένο στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και υπεύθυνο προσωπικό, εφαρμόζει δε ειδική πολιτική ασφαλείας και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά, επιχειρησιακά και οργανωτικά μέσα, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης εκ μέρους μόνον αυστηρά εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων,  περιοδικούς ελέγχους, συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας ISO, PCI για προστασία δεδομένων και καρτών πληρωμών κ.λπ.

Το σύνολο του προσωπικού μας αλλά και όποιος συνεργάτης μας έχει αιτιολογημένα πρόσβαση στα τηρούμενα κατά τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα , χρησιμοποιεί αυτά για να εξυπηρετήσει αποκλειστικώς και μόνον τους προκαθορισμένους νόμιμους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν, σύμφωνα με τη ρητή και ειδική ανά τύπο επεξεργασίας συγκατάθεση των υποκειμένων τους , την οποία αυτά δύνανται, οποτεδήποτε και ελεύθερα, να ανακαλέσουν κατά τον προβλεπόμενο τρόπο.

VIIΙ.  Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων

Περαιτέρω, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του εμπορικού μας τμήματος, ώστε να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα.
Δεν συσχετίζουμε ποτέ αυτοματοποιημένα δεδομένα πελατών μας με το καταναλωτικό σας προφίλ και τις εν γένει προτιμήσεις σας με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου), ώστε να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές βάσει συστήματος profiling.

Επιπλέον, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις.

Αν επιθυμείτε, πάντως, να διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων  και/ή προσφορών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής και να υποβάλετε αίτημα διαγραφής.

ΙΧ. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Σε περίπτωση κατά την οποία η ιστοσελίδα μας περιέχει  συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, παρόχων διαφόρων υπηρεσιών, προμηθευτών προϊόντων, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κλπ. οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς και τις οποίες δεν ελέγχουμε, η Εταιρεία ουδεμίαν ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων.  Παρακαλούμε, ως εκ τούτου, να διαβάζετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις διαφορετικές αυτές ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε, προς αποτροπή κινδύνων προσβολής των δικαιωμάτων σας και παραβιάσεως των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς  αυτές είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

Χ.  Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Η Εταιρεία απαγορεύει τη χρήση της ιστοσελίδας της ή των υπηρεσιών της με σκοπό τη μεταφορά, τη διανομή ή την παράδοση οποιωνδήποτε μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam).

Επίσης, δεν επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες της, παρόχους, προσωπικό, συνεργάτες κ.λπ, τα οποία χρησιμοποιούν ή εμπεριέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης της κάθε ιστοσελίδας.
Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των ως άνω μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας.

Αποτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε  τμήμα αυτών  ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.

Αν θεωρήσουμε ότι γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP.

Έχουμε την δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

ΧΙ. Επικοινωνία για ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις κ.λπ

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτήν, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε κάνοντας χρήση των εξής στοιχείων επικοινωνίας:

ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ  ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ  A.E.

Μιχαλακοπούλου 204 & Πύρρου 4-8–  Αθήνα , ΤΚ  115-27

Τηλ. +30 210 7790077

Ε-mail: sales@doxiadis.gr

 

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων, σε γραπτή μορφή, με κατάθεση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου  της ή ταχυδρομική αποστολή  (Κηφισίας 1-3,   Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr)

XII. Ισχύς Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική καταρτίσθηκε και τέθηκε σε ισχύ μετά την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679,  υπόκειται δε, εφ’ όσον τούτο απαιτείται, σε περιοδική βελτίωση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση.

Τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις της θα εφαρμόζονται και θα καθίστανται ισχυρές από την εκάστοτε ημερομηνία  δημοσιεύσεώς  τους  στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.doxiadis.gr, μετά την δημοσίευση αλλαγών κατά τα προαναφερθέντα, συνεπάγεται την  πλήρη γνώση και αποδοχή από  τους χρήστες του νέου – τροποποιημένου κειμένου.

Scroll to Top